Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi, privātuma politika

VERSIJA 2021-03-24

1. Jēdzieni

1.1. “Pārdevējs” – Preču pasūtījumā norādītā fiziskā vai juridiskā persona, kuras preces tiek pārdotas vietnē www.zmayeva.com saskaņā ar šiem Noteikumiem un kurš ir atbildīgs par Pircēja pasūtījuma izpildi. Preču pasūtījumā jānorāda Pārdevēja, ar kuru tiek noslēgts attiecīgās preces pirkuma līgums saskaņā ar šiem Noteikumiem, rekvizīti.

1.2. “zmayeva.com” – vietne, kuras adrese ir www.zmayeva.com, kurā tiek pārdotas Pārdevēju preces un kuru administrē Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona SIA „ArtRoads”, reģistrācijas numurs LV40003957368, juridiskā adrese Emmas iela 10-3, Рига, LV-1015. Šajos Noteikumos zmayeva.com jāsaprot arī kā Pārdevējs attiecībā uz precēm, kuras tas pārdod.

1.3. “Pircējs” – 1) rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu; 2) nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad personai ir piešķirta pilngadība pirms termiņa vai persona ir uzskatāma par pilngadīgu; 3) juridiska persona.

1.4. “Puses” – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.

1.5. “Personas dati” – jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificēta vai identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt vispirms pēc tādiem identifikatoriem kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai pēc vienas vai vairākām personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.

1.6. “Noteikumi” – šie „Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi vietnē zmayeva.com”, kas attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu zmayeva.com un katru pirkuma līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.

1.7. “Konts” – uz www.zmayeva.com lietošanas Noteikumu pamata veiktas Pircēja reģistrācijas rezultāts vietnē zmayeva.com, kā rezultātā tiek izveidots personīgs Pircēja konts (account), kurā tiek saglabāti viņa personas dati un pasūtījumu vēsture.

1.8. “Privātuma politika” – zmayeva.com apstiprināts dokuments, kurā ietverti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un glabāšanai, izmantojot zmayeva.com. Pirms preču iegādes un šī līguma noslēgšanas ar Pārdevēju Pircējam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Pārdevēja personas datu apstrādes politiku.

1.9. “Noliktava” – zmayeva.com piederoša noliktava, kuru adrese: Brīvības iela 101, Rīgā, LV-1001.

1.10. “Līgums” – Pircēja un Pārdevēja noslēgts attiecīgo preču pirkuma līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t. i., pasūtījuma veikšanas brīža. Ikviena starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta Līguma noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un puses vienmēr izpilda šādus Līgumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.11. “Pasūtījums” – Preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja, un kuras norādītas tajā pašā pasūtījumā.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Pircējs apstiprina Noteikumus, kad ir ar tiem iepazinies, un atzīmē ķeksīti pie teikuma „Iepazinos ar preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem zmayeva.com un tiem piekrītu.” Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu un pārdošanu zmayeva.com saistītos noteikumus.

2.2. Pircējs, izveidojot kontu zmayeva.com, apstiprina Noteikumus pirmās reģistrācijas laikā. Pēc tam, kad Pircējs ir apstiprinājis Noteikumus pirmās reģistrācijas (konta izveidošanas) laikā, Noteikumi tiks piemēroti visiem zmayeva.com veiktajiem pirkumiem un visiem pirkuma līgumiem, kas noslēgti ar Pārdevēju pirms atjauninātu Noteikumu publicēšanas.

2.3. Pirkt preces zmayeva.com ir tiesības tikai tiem Pircējiem, kuri norādīti Noteikumu 1.3. punktā. Pircējs, apstiprinot Noteikumus un iepazīstoties ar Privātuma politiku (Noteikumu 2.4. punkts) un zmayeva.com lietošanas Noteikumiem, apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces zmayeva.com.

2.4. Ja nepieciešams vai pastāv Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētie apstākļi, zmayeva.com ir tiesības grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircēji par to tiks informēti, piesakoties kontā vai pērkot preces zmayeva.com pēc Noteikumu jaunās redakcijas stāšanās spēkā.

2.5. Pircējam ir pienākums iepazīties ar zmayeva.com apstiprināto un publicēto Privātuma politiku. Pircēja personas dati tiks nodoti arī Pārdevējam, no kura Pircējs pērk Preces, un Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar pasūtījumā norādīto Pārdevēja noteikto kārtību, kā arī saskaņā ar zmayeva.com un Pārdevēja līgumiskajām drošības saistībām attiecībā uz personas datu drošību.

2.6. Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums nosūtīt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs pats ir atbildīgs par derīgas e-pasta adreses paziņošanu Pārdevējam.

3. Preču pasūtīšana, pirkuma līguma tiesisko attiecību nodibināšanas brīdis

3.1. Pircējs var pasūtīt preces zmayeva.com vienā no šiem veidiem:

3.1.1. tiešsaistē reģistrējoties zmayeva.com (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);

3.1.2. nereģistrējoties tiešsaistē zmayeva.com;

3.1.3. pa tālruni;

3.1.4. noliktavā.

3.2. Pasūtot preces vienā no Noteikumu 3.1.1.–3.1.2. punktā norādītajiem veidiem, Pircējam zmayeva.com sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus zmayeva.com apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

3.3. Pa tālruni vai Veikalos veiktie preču pasūtījumi tiek izpildīti Noteikumos noteiktajā kārtībā, un tiem tiek piemēroti Privātuma politikas noteikumi. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt Noteikumiem un to piemērošanai.

3.4. Kad Pircējs ir izvēlējies preci vai pakalpojumu, izveidojis preču grozu un izpildījis visas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma līgums. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu.

3.5. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts zmayeva.com un Pārdevēja datubāzē to Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus zmayeva.com šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.4. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.5. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, zmayeva.com izmantošanas noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

5. Pircēja saistības

5.1. Pircējam, izmantojot zmayeva.com, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, zmayeva.com izmantošanas noteikumi, citi noteikumi, kuri skaidri norādīti zmayeva.com, un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

5.2. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. Ja Pircējs izvēlas preces saņemt noliktavā, Pircējam tās jāizņem Noteikumos noteiktajā termiņā.

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.1. vai 8.2.2. punktā minēto maksājuma veidu un 3 (trīs) darba dienu laikā nesamaksā par precēm.

6.2. Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.3. punktā minēto maksājuma veidu un ja Pārdevējam rodas neskaidrības sakarā ar pasūtījuma informāciju, Pārdevējam ir tiesības, izmantojot vietni zmayeva.com, sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos rekvizītus. Preču piegādes termiņš šajā gadījumā sākas no dienas, kad Pārdevējs ir sazinājies ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, i) ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas vai ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā, vai iii) ja Pircējs nedod Pārdevējam piekrišanu viņa personas datu pārbaudei.

7. Pārdevēja saistības

7.1. Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtījumus izpildīt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un sazināties ar Pircēju, izmantojot zmayeva.com vietni, un nekad nekomunicēt ar Pircēju citos kanālos, izņemot gadījumus, kuri skaidri noteikti šajos Noteikumos vai zmayeva.com vietnē. Ar šo Pircējs un Pārdevējs nepārprotami apstiprina, ka jebkura saziņa par pasūtījuma izpildi, kura tiek veikta ārpus zmayeva.com vietnes (sistēmas), pusēm nav obligāta un nav saistoša.

7.2. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami zmayeva.com sistēmā Pircējam sniegt informāciju, kas noteikta Latvijas Republikas Civilkodeksa 6.228-7. pantā.

7.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu, Pircēja Personas datus apstrādāt tikai Noteikumu, Privātuma politikas, zmayeva.com lietošanas noteikumu un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

7.4. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces.

7.5. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nespēj Pircējam piegādāt pasūtīto Preci, zmayeva.com var piedāvāt līdzīgu vai analoģisku preci, par to informējot Pircēju vienā no Pircēja norādītajiem saziņas veidiem (zvanot pa tālruni, sūtot īsziņu vai e-pastu). Ja Pircējs nepiekrīt, ka konkrētā Pārdevēja prece tiek aizstāta ar līdzīgu vai analoģisku,Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos anulēt pasūtījumu.

7.6. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

8.1. Preču cenas zmayeva.com norādītas eiro, ieskaitot šajā laikā spēkā esošo PVN apmēru un citus piemērojamos nodokļus, ja tādi ir.

8.2. Par pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties vienā no šiem veidiem (izvēle var būt ierobežota, tāpēc attiecīgajam pasūtījumam piemērojamais galīgais maksājuma veidu saraksts tiek norādīts pie attiecīgā pasūtījuma):

8.2.1. izmantojot internetbanku;

8.2.2 izmantojot maksājuma kartes

8.2.3. ar bankas pārskaitījumu;

8.2.4. skaidrā naudā vai ar bankas karti preču saņemšanas laikā Noliktavā.

8.2.5. citos vietnē zmayeva.com norādītajos veidos.

8.3. Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm, preču pasūtījums tiek apstiprināts.

8.4. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti – PVN rēķini, kuri vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, viņam var tikt izsniegti fiziski kopā ar precēm vai elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā, tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas. PVN rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti.

8.5. Pircēja iegādāto Preču vesture ir ievietota Pircēja kontā zmayeva.com sadaļā „Mans konts”.

8.6. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, preču cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu (neuzmanības) kļūdu labošanas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 2 (divu) darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju, izmantojot zmayeva.com e-veikala vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras viņš samaksājis par anulēto pasūtījumu.

9. Preču piegāde

9.1. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, kurus piedāvā Pārdevējs.

9.2. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas preču piegādi mājās:

9.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

9.2.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Preču saņemšanas brīdī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase). Ja Pircējs pats nepieņem preces, kaut arī preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējam ir tiesības nodot preces citai personai, kura atrodas norādītajā adresē, un Pircējam nebūs tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi nepareizajai personai.

9.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis 3-4 darba dienu laikā Latvijā un 10 darba dienu laikā Eiropā.

9.3. Pircējs preces bez maksas var saņemt Noliktavā “AZ Home”. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas šo veidu:

9.3.1. Pasūtītās preces jāizņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

9.3.2. Preces var saņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču saņemšanas brīdī ir jābūt un zmayeva.com darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase).

9.4. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas Preču piegādi uz DPD PickUp punktu:

9.4.1. DPD PickUP punktos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 20 kg (katra paka).

9.4.2. Sūtījums no DPD PickUP puncta jāizņem 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

9.5. Preces aprakstā norādītie piegādes nosacījumi ir provizoriski. Pārdevējs piegādā preces Pircējam atbilstoši preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Preču piegādes nosacījumi nav piemērojami gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču neesamību. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem. Ja Pārdevējs preces nepiegādā pasūtījumā noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu preču piegādei, Pircējs var izmantot Noteikumu 11.1. punktā noteiktās tiesības – atkāpties no preču vai pakalpojumu pirkuma līguma.

9.6. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

9.7. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar kurjeru, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Noliktavā – ar AZ Home pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un preces (preču) stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī un tām nav bojājumu, kuru rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī nav preces (preču) komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras var noteikt preču ārējās apskates laikā). Ja Pircējs konstatē, ka piegādātās preces iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as) un/vai preces (preču) komplektācija ir nepilna, Pircējam tas jāatzīmē preces nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, piedaloties kurjeram, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Noliktavā – AZ Home pārstāvim, jāsastāda brīvas formas akts par sūtījuma un/vai preces (preču) bojājumiem/neatbilstībām. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs no atbildības par preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī no atbildības par preču komplektācijas neatbilstībām tiek atbrīvots tikai tajā gadījumā, ja šādas neatbilstības var noteikt preču ārējās apskates laikā.

9.7. Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.

9.8. Ja saskaņā ar Noteikumu 9.2.–9.4. punktu Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, pārstāvji sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs joprojām neizņem preces vai neizdodas tās izsniegt Pircējam, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, atskaitot bankai veiktos maksājumus par bankas pārskaitījumiem, preču piegādes maksu, ja tāda ir tikusi piemērota.

9.9. Ja saskaņā ar Noteikumu 9.2.–9.4. punktu Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs nav samaksājis par precēm, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, bet pasūtījums tiek anulēts.

10. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

10.1. Katras zmayeva.com pārdodamās preces īpašības ir norādītas pie katras preces esošajā aprakstā.

10.2. Pārdevēja piedāvātās preces ir piemērotas kvalitātes. Prece atbilst patērētāja pirkuma līgumam, ja:

10.2.1. prece atbilst Pārdevēja dotajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, ko pārdevējs ir piedāvājis kā piemēru vai modeli, reklamējot šo preci zmayeva.com.

10.2.2. prece ir piemērota izmantošanai mērķim, kuram tāda veida preces parasti tiek izmantotas;

10.2.3. prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi tāda paša veida precēm un kuru Pircējs var pamatoti gaidīt pēc preču veida un priekšmeta ražotāja, viņa pārstāvja vai pārdevēja publiski sniegtajiem paziņojumiem, ieskaitot reklāmu un priekšmetu marķējumu, par priekšmeta konkrētajām īpašībām.

10.3. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Pārdevēja zmayeva.com pārdodamās preces pēc izmēra, formas, krāsas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajam izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja gribas. Preču attēli paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem un ir tikai piemēri. Oriģinālo produktu krāsas, uzraksti, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas un/vai jebkādas citas īpašības savu vizuālo īpatnību dēļ var izskatīties atšķirīgi nekā realitātē, tāpēc lūdzam vadīties pēc preču aprakstos norādītajām preču īpašībām. Pircējam ir ieteicams izlasīt preces aprakstu.

10.4. Pārdevējs dažādiem preču veidiem piešķir noteiktu termiņu spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi norādīti šādu preču aprakstos vai kopā ar preces rēķinu, kas atbilst garantijas lapai.

10.5. Pārdevēja piešķirtā kvalitātes garantija neierobežo patērētāju tiesības, kuras neatbilstošas kvalitātes preces vai pakalpojuma iegādes gadījumā viņiem nosaka tiesību akti.

10.6. Pārdevējs pats nenodrošina preču garantijas apkalpošanu (izņemot vienkāršu preces darbības pārbaudi, kam nav vajadzīgas speciālas zināšanas):

10.6.1. ja centrs (-i), kas nodrošina garantijas apkalpošanu, atrodas ārpus Latvijas Republikas robežām, Pārdevējs organizē preču nosūtīšanu uz šādu (-iem) centru (-iem);

10.6.2. ja centrs (-i), kas nodrošina garantijas apkalpošanu, atrodas Latvijas Republikā, Pircējs tiek novirzīts uz šādu (-iem) centru (-iem).

11. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma, preču atpakaļatdošanas un apmainīšanas kārtība

11.1. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma:

11.1.1. Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesību, paziņojot par to Pārdevējam. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.

11.1.2. Par atkāpšanos no pirkuma līguma Pircējs, zmayeva.com paziņo vienā no šiem veidiem: aizpildot atteikuma veidlapas paraugu vai, iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā paziņo savu lēmumu par atkāpšanos. Paziņojums par atkāpšanos no līguma jāsūta uz e-pastu  info@zmayeva.com. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas zmayeva.com nekavējoties nosūta saņemšanas apstiprinājumu.

11.1.3. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kas paredzēts atkāpšanās no pirkuma līguma un atteikuma tiesību izmantošanai, tiek skaitīts šādi: a. kad tiek noslēgts pirkuma līgums – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci.

11.1.4. Ja Pircējs atkāpjās no pirkuma līguma, kamēr prece viņam vēl nav piegādāta, Pircējam ir jāinformē par to zmayeva.com, izmantojot vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma anulēšana.

11.1.5. Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma pēc tam, kad prece jau ir piegādāta vai viņš to ir saņēmis, tiek piemēroti Noteikumu 11.6. punkta nosacījumi.

11.2. Pārdevēja naudas atmaksas papildu garantija

11.2.1. Pircējam ir tiesības preces atdot atpakaļ, nosūtot tās uz adresi, Rīga, Brīvības iela 101, LV-1001, kas norādītas zmayeva.com e-veikala vietnē, vai nogādājot tās zmayeva.com Noliktavā 7 darba dienu laikā no pirkuma dienas..

11.2.2. Pārdevēja piemēroto naudas atmaksas papildu garantiju nav iespējams izmantot, ja pasūtītas šādas preces:

11.2.2.1. zmayeva.com dāvanu kuponi;

11.2.2.2. iepakotas preces, kuras pēc piegādes ir izpakotas un nav derīgas atpakaļatdošanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ;

11.2.2.3. preces, kuras izgatavotas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma vai ir acīmredzami viņam pielāgotas, vai arī to rakstura dēļ pēc piegādes Pircējam nevar tikt atdotas atpakaļ, jo zaudējušas preces īpašības, ātri bojājas vai tām drīz beidzas derīguma termiņš;

11.2.3. Preču un naudas atdošanas kārtība ir noteikta Noteikumu 11.6. punktā.

11.3. Atbilstošas kvalitātes preču apmaiņas un atpakaļ atdošanas noteikumi

11.3.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču nodošanas viņam apmainīt iegādātās preces pret analoģiskām citu izmēru, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas precēm. Ja, apmainot preces, rodas cenu atšķirība, Pircējam ar Pārdevēju jānorēķinās atbilstoši pārrēķinātajām cenām. Pircēja paziņojums par vēlēšanos izmantot šajā Noteikumu punktā paredzētās tiesības un atpakaļ atdodamo preču uzskaitījums jānosūta uz e-pastu info@zmayeva.com

11.3.2. Ja Pircējam nepatīk iegādāto preču forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču nodošanas viņam tās apmainīt vai atdot atpakaļ. Pircējam ir tiesības apmainīt vai atdot atpakaļ visas preces, kuras nav iekļautas šajā sarakstā:

11.3.2.1. audumi;

11.3.2.2. mēbeles, gultas piederumi, lampas;

11.3.2.3. mākslas darbi, kolekcionēšanas objekti un antikvārie priekšmeti;

11.3.2.4. sveramas un mērāmas preces, kuras pēc Pircēja pieprasījuma ir speciāli sagatavotas, nogrieztas, sagrieztas u. tml.

11.3.3. Saņemot preces, Pārdevējs apņemas tās aizstāt ar tām pašām precēm, tikai tādas formas, izmēra, krāsas, modeļa vai komplektācijas, kā norādījis Pircējs. Ja Pārdevējam nav apmainīšanai piemērotas preces, viņš atmaksā Pircējam par preci saņemto naudu. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par vēlmi izmantot šīs tiesības, bet, ja Pircējs preci nav atdevis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas dienas Pārdevējam.

11.3.4. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

11.3.5. Preču un naudas atgriešanas kārtība ir noteikta Noteikumu 11.6. punktā.

11.4. Neatbilstošas kvalitātes preču apmaiņas un atpakaļ atdošanas noteikumi

11.4.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek apmainītas, atdotas saskaņā ar Noteikumos minēto kārtību un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

11.4.2. Ja Pircējs ir iegādājies nekvalitatīvas preces un tas ir atzīmēts preču nodošanas-pieņemšanas dokumentā (ja nav atzīmēts, tad Noteikumu 11.3. punkta nosacījumi) vai preču neatbilstošā kvalitāte izpaužas kā ražošanas defekts, kas bija jau pirkšanas brīdī, vai arī kā neatbilstība ražotāja specifikācijām, Pircējs var atdot preces atpakaļ un pēc savas izvēles var prasīt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

11.4.2.1. lai Pārdevējs saprātīgā termiņā novērš preces trūkumus, ja trūkumus ir iespējams novērst, nodrošinot preces atbilstību līguma noteikumiem;

11.4.2.2. apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

11.4.2.3. lai tiktu attiecīgi samazināta pirkuma cena;

11.4.2.4. lai prece tiek aizstāta ar analoģisku atbilstošas kvalitātes preci, izņemot gadījumus, kad trūkumi ir nelieli vai radušies Pircēja vainas dēļ;

11.4.2.5. lai atmaksā naudu un atceļ pirkuma līgumu, ja neatbilstošas kvalitātes preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

11.4.3. Pircēja tiesību izmantošana:

11.4.3.1. Vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

11.4.3.2. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā nav novērsis preces neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības Pircējam. Samazinot cenu, vai atceļot līgumu, un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko Pircējs guvis, lietojot preci, un par ko puses ir vienojušās.

11.4.3.3. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

11.4.4. Ja Pircējs vēlas preces atdot atpakaļ, Pircējam ir pienākums:

11.4.4.1. paziņot par to Pārdevējam, izmantojot rēķinā norādīto kontaktinformāciju vai zmayeva.com pa e-pastu info@zmayeva.com, Paziņojumā jānorāda atpakaļ atdodamās preces;

11.4.4.2. iesniegt preču iegādes dokumentu, garantijas dokumentu (ja tas ir izsniegts);

11.4.4.3. iesniegt brīvas formas pieprasījumu Pārdevējam.

11.4.5. Tiesības atdot atpakaļ neatbilstošas kvalitātes preces Pircējs var izmantot preču pirkuma dokumentā noteiktajā kvalitātes garantijas termiņā, kuru norāda Pārdevējs, no kura Pircējs iegādājas preci.

11.4.6. Pircējam ir jāsamaksā preces piegādes izdevumi un preces atpakaļ sūtīšanas izdevumi, bet Pārdevējam, kad ir pārliecinājies, ka preces ir atdotas atpakaļ neatbilstošas kvalitātes dēļ, jāatmaksā Pircējam radušies izdevumi par piegādi un atpakaļ sūtīšanu, izņemot Noteikumos paredzētos izņēmumus. Preču un naudas atdošanas kārtība ir noteikta Noteikumu 11.6. punktā.

11.4.7. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja ziņojumu par neatbilstošas kvalitātes preci un atcēlis pirkuma līgumu, bet, ja Pircējs preci nav atdevis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas Pārdevējam datuma. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

11.4.8. Pirkuma līgums netiek atcelts un nauda netiek atmaksāta par tām precēm, kuras ir tīši vai nolaidības dēļ bojātas (pakļautas ķīmisku vielu, ūdens, atklātas liesmas, augstas temperatūras, asu priekšmetu utt. iedarbībai) vai ja ir pārkāpti preču lietošanas vai glabāšanas noteikumi, vai preces ir lietotas nepareizi vai neatbilstoši paredzētajam uzdevumam.

11.4.9. Atsevišķi noteikumi neatbilstošas kvalitātes preču atgriešanai var būt paredzēti kopā ar precēm piegādātajos garantijas dokumentos. Šāda Pārdevēja preču atdošanas atpakaļ politika tiek piemērota tiktāl, ciktāl tā nav pretrunā šiem Noteikumiem. Ja ir neatbilstība starp šiem Noteikumiem un attiecīgā Pārdevēja piemērotajiem noteikumiem, šie Noteikumi ir noteicošie.

11.5. Preču apmaiņa un atgriešana, ja piegādātas nepareizās preces

11.5.1. Ja Pircējam piegādātas nepareizās preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, jāinformē zmayeva.com pa e-pastu info@zmayeva.com. Saņemot informāciju par nepareizi piegādātām precēm, Pārdevējs apņemas uz sava rēķina šādas preces saņemt atpakaļ un aizstāt tās ar pareizajām precēm. Ja Pārdevējam nav pasūtīto preču, viņš atmaksā Pircējam par preci (-ēm) saņemto naudu. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja ziņojumu par atteikšanos no līguma, bet, ja Pircējs preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas Pārdevējam datuma. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

11.5.2. Preču un naudas atdošanas kārtība ir noteikta Noteikumu 11.6. punktā.

11.6. Preču un naudas atdošanas kārtība

11.6.1. Sakarā ar no Pārdevējiem nopirkto preču atdošanu Pircējam ir tiesības vērsties tieši pie zmayeva.com.

11.6.2. Pircējs var izmantot preču atdošanas atpakaļ tiesības tikai tad, ja nav nokavēts preču atdošanas atpakaļ termiņš. Jebkurā gadījumā, lai atgrieztu preces, Pircējs apņemas ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pirkuma datuma un 7 dienu laikā no atteikuma dienas atgriezt preci Pārdevējam, lai saņemtu pienācīgu atlīdzību, nomaiņu vai remonts. Atdodot preces Noteikumu 11.1.–11.3. punktā paredzētajos gadījumos, tiek piemērotas papildu prasības: prece nav sabojāta vai nav būtiski mainījies tās izskats, tā nav lietota – visām atpakaļ nosūtītajām precēm jābūt autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un oriģinālajam iepakojumam.

11.6.3. Nosūtot atpakaļ preces, Pircējam jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiepako prece, lai tā netiktu bojāta transportēšanas laikā. Pārdevējam, no kura Pircējs ir iegādājies preci, ir tiesības neatmaksāt naudu par precēm, kuras atdotas atpakaļ ar trūkumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kurus Pircējs ir nosūtījis nepareizi iepakotus, nepareizi norādot adresi, kā arī, ja sūtījumi ir pazaudēti vai sabojāti transportēšanas laikā.

11.6.4. Ja Pircējs zmayeva.com ir iegādājies preču komplektu, viņam ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam viss preču komplekts, t. i., Pircējs savas preču atdošanas atpakaļ tiesības var izmantot tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm. Ja vismaz viena no komplektā ietilpstošajām precēm neatbilst Noteikumu 11.6.2. punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ visu preču komplektu.

11.6.5. Pircējam, izmantojot Noteikumu 11.1.–11.5. punktā paredzētās tiesības, ir jāievēro Noteikumos paredzētās prasības par preču atdošanu atpakaļ un jāievēro tajos noteiktā kārtība.

11.6.6. Pircējs var atdot Preces, nogādājot tās zmayeva.com Noliktavā vai ar kurjeru nosūtot Noliktavā. Preces jānosūta Pārdevējam uz adresi, kuru Pārdevējs norādījis Pircējam izrakstītajā rēķinā

11.6.7. Ja Pircējs izmanto Noteikumu 11.1., 11.3.–11.5. punktā noteiktās tiesības, nauda viņam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu, bet, ja Pircējs preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no datuma, kad Prece ir atdota atpakaļ Pārdevējam. Ja Pircējs izmanto naudas atmaksas papildu garantiju, viņam tiks piemērots 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu naudas atmaksas termiņš, kuru sāk skaitīt no datuma, kad Prece ir atdota atpakaļ Pārdevējam.

11.6.8. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

11.6.9. Izmantojot Noteikumu 11.1.–11.3. punktā norādītās tiesības, Pircējam tiek atmaksāta: preces cena, administrēšanas maksa, ja tāda ir tikusi piemērota. Piegādes izdevumi netiek atlīdzināti. Izmantojot Noteikumu 11.4.-11.5. punktā noteiktās tiesības, Pircējam tiek atmaksāta: preces cena, administrēšanas maksa, ja tāda ir tikusi piemērota, preces piegādes maksa, Preču atdošanas atpakaļ izdevumi netiek atlīdzināti.

11.6.10. Ja Pircējs ir izvēlējies citu metodi, nevis Pārdevēja piedāvāto lētāko piegādes veidu, tad Pircēja izvēlētā cita piegādes veida izmaksas, kas pārsniedz šī piegādes veida izmaksas, netiek atlīdzinātas.

11.6.11. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircējam viņa samaksātās summas līdz tam laikam, kamēr preces nav atdotas zmayeva.com un Pārdevējs nav pārbaudījis to atbilstību Noteikumu 11.6.2. punktam.

12. Atbildība

12.1. Pircējs ir atbildīgs par prettiesiskām darbībām, kuras veic, izmantojot zmayeva.com.

12.2. Reģistrējoties Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu glabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja zmayeva.com sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, piesakoties vietnē zmayeva.com ar Pircēja pieteikšanās datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

12.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, zmayeva.com lietošanas noteikumiem, kaut gan šāda iespēja viņam tika dota.

13. Informācijas apmaiņa

13.1. Visa saziņa saistībā ar preču iegādi, izmantojot zmayeva.com notiek ar zmayeva.com starpniecību, izmantojot zmayeva.com e-veikala vietnē norādīto kontaktinformāciju.

13.2. zmayeva.com šajos Noteikumos, zmayeva.com lietošanas noteikumos un Privātuma politikā noteiktajā kārtībā visus ziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas vai preču pasūtīšanas laikā norādīto e-pasta adresi vai īsziņu uz viņa norādīto tālruņa numuru.

14. Privātuma politika

14.1. Pērkot preces interneta veikalā zmayeva.com, Puses noslēdz pirkšanas un pārdošanas līgumu, un tā ieviešanai nepieciešamā minimālā informācija ir Pircēja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un norēķinu adrese.

14.1.2. Pircējs izvēlās piegādi uz mājām, ir nepieciešama arī piegādes adrese. Ja norēķinu adrese un piegādes adrese ir vienādas, to nav jānorāda otrreiz.

14.1.3. Pircēja kontaktinformācija ir nepieciešama, lai informētu par pasūtījuma izpildes procesu un citiem ar pasūtījumu saistītiem jautājumiem.

14.1.4. Personas informācija, kas prasīta 14.1.1. Un 14.1.2. Punktā, ir nepieciešama tikai, lai noslēgtu un izpildītu konkrētu līgumu.

14.2. Interneta veikals zmayeva.com apņemas:

14.2.1. Neapkopot un neglabāt Pircēja pārlūkošanas vēsturi trešo pušu vietnēs;

14.2.2. Nesūtīt nekādus datus, kas saistīti ar Pircēja pārlūkošanu vietnē zmayeva.com, kas varētu identificēt Pircēju.

14.2.3. Izmantojot organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, nodrošināt Pircēja personas datu aizsardzību pret jebkādām nelikumīgām darbībām: personas datu maiņu, iznīcināšanu, personas datu zādzību, krāpšanu.

14.2.4 Datu apstrādes izmaiņu gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties informēt Pircēju, nosūtot izmaiņas uz viņa norādīto e-pasta adresi vai nosūtot paziņojumu pirms preču iegādes interneta veikalā zmayeva.com.

14.3 Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja personiskās informācijas sniegšanu trešajām personām, ja netiek ievērots šo noteikumu 12.2. punks.

15. Nobeiguma noteikumi

15.1. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

15.2. Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

15.3. Visas nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo Noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

15.4. Ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja sagatavotajai atbildei uz rakstisku Pircēja pretenziju, tad Pircējs (fiziska persona, patērētājs) savu pieprasījumu/sūdzību par zmayeva.com iegādāto preci var iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV 1010, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tālr.: +371 65452554, fakss: +371 67388634, vietnē www.ptac.gov.lv – vai aizpildīt pieprasījuma veidlapu SIP platformā https://ec.europa.eu/odr/.